Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 1 głosów - 5 średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tworzenie bazy danych w systemach SZBD MS Access oraz OpenOffice
05-08-2020, 06:47 PM (Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-20-2020 01:17 PM przez Kasprzak.)
Post: #1
Lightbulb Tworzenie bazy danych w systemach SZBD MS Access oraz OpenOffice
Witam. Zakładam temat dotyczący systemu zarządzania bazą danych MS Access
___________________________________________
Tworzenie prostej bazy danych w programie MS Access:
https://edukasprzak.blogspot.com/p/ms-access.html

Reedycja strony MSA2k3 (Access 2003)
http://eduprojekt.ugu.pl/poradnik/htm/index2.htm

Tworzenie bazy danych w darmowym programie Apache OpenOffice:
https://edukasprzak.blogspot.com/p/openoffice-base.html

Pozdrawiam
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
11-09-2020, 01:57 PM (Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-09-2020 02:47 PM przez Serwisant.)
Post: #2
Star Tworzenie bazy danych w MS Access
Poniżej zestaw tematów z bloga dla klas 2

1. Obiekty w MS Access, czyli tabele. kwerendy, formularze, raporty, strony, makra, moduły: https://edukasprzak.blogspot.com/p/ms-ac...ml#OBIEKTY
2. Tabele, tworzenie tabel, właściwości: https://edukasprzak.blogspot.com/p/ms-ac...tml#TABELE
3. Typy danych: https://edukasprzak.blogspot.com/p/ms-access.html#TYPY
4. Budowa tabeli: https://edukasprzak.blogspot.com/p/ms-ac...tml#BUDOWA
5. Relacje w bazie danych: https://edukasprzak.blogspot.com/p/ms-ac...ml#RELACJE
6. Kwerendy, zasady tworzenia kwerend: https://edukasprzak.blogspot.com/p/ms-ac...l#KWERENDY
7. Rodzaje kwerend: https://edukasprzak.blogspot.com/p/ms-ac...ml#RODZAJE
8. Zastosowanie wbudowanych funkcji tekstowych, matematycznych, daty: https://edukasprzak.blogspot.com/p/ms-ac...ml#FUNKCJE
9. Formularze, tworzenie i typy formularzy, praca w widoku projekt: https://edukasprzak.blogspot.com/p/ms-ac...FORMULARZE
10. Kreatory formularzy: https://edukasprzak.blogspot.com/p/ms-ac...ml#KREATOR
11. Raporty, typy raportów: https://edukasprzak.blogspot.com/p/ms-ac...ml#RAPORTY
12. Tworzenie raportów w widoku projekt: https://edukasprzak.blogspot.com/p/ms-ac...#TWORZENIE

Tworzenie bazy danych w programie MS Access czyli PRACA Z PROGRAMEM MS ACCESS
https://edukasprzak.blogspot.com/p/bazy-...ccess.html
Treść poruszonych zagadnień:
______________________________________________________________
Access - wprowadzenie

Program ten jest narzędziem do tworzenia relacyjnych baz danych. Bazy danych zapisują dane w tabelach. Możesz wyszukiwać dane tworząc kwerendy, drukować zawartość tabeli, możesz wprowadzać dane posługując się formularzami. Access 2007 i następne w porównaniu z poprzednią wersją 2003, ma zmieniony interfejs użytkownika. Rozwijane menu wyświetla najczęściej używane elementy. W oknie bazy danych mamy możliwość tworzenia grup i umieszczania w niej różnych obiektów danej bazy.

Tworzenie bazy danych

Baza danych - jest zbiorem informacji związanych tematycznie lub ze względu na przeznaczenie, na przykład śledzenie zamówień klientów lub zarządzanie kolekcją płyt. Jeśli baza danych nie jest przechowywana na komputerze, lub tylko jej część jest na nim przechowywana, a śledzone są informacje z wielu źródeł, trzeba je samodzielnie skoordynować i zorganizować. Mamy dwie metody tworzenia bazy danych. Można utworzyć pustą bazę danych, a następnie dodać do niej tabele, formularze, raporty i inne obiekty. Alternatywnie można użyć ‘Kreatora baz danych’ do utworzenia w jednej operacji wymaganych tabel, formularzy i raportów dla wybranego rodzaju bazy danych — jest to najłatwiejsza metoda rozpoczęcia tworzenia bazy danych. Bez względu na wybraną metodę, po utworzeniu bazy danych można ją później modyfikować i dodawać dane.

Przy pierwszym uruchomieniu programu Microsoft Access automatycznie pojawia się okno dialogowe z opcjami tworzenia nowej bazy danych lub otwarcia już istniejącej. W oknie tym kliknij opcję ‘Kreatora baz danych’, a następnie kliknij przycisk OK. Po otwarciu bazy danych lub zamknięciu okna dialogowego, które jest wyświetlane podczas uruchamiania programu Microsoft Access, kliknij przycisk ‘Nowa baza’ danych na pasku narzędzi. Na karcie Bazy danych kliknij dwukrotnie ikonę odpowiadającą typowi bazy danych, która ma być utworzona. Podaj nazwę i położenie bazy danych. Kliknij przycisk Utwórz, aby rozpocząć definiowanie nowej bazy danych (baza zostanie zapisana na dysk. Ciąg dalszy to kreator tabel.

Tworzenie tabeli

Podstawą jednostką/strukturą bazy danych jest tabela. Tabela jest zbiorem danych
dotyczących określonego tematu, na przykład produktów lub dostawców. Używanie osobnej tabeli dla każdego tematu oznacza, że dane przechowywane są tylko raz, co sprawia, że baza danych jest bardziej wydajna i zmniejsza ryzyko błędów przy wprowadzaniu danych. Dane w tabelach są zorganizowane w kolumny (nazywane polami) i wiersze (nazywane rekordami)

Aby utworzyć nową tabelę wybieramy obiekt tabele w oknie głównym bazy danych.
Następnie klikamy opcję „utwórz tabelę w widoku projekt” lub opcjonalnie wybieramy kolejno „nowy”-”widok projektu”. W widoku "Projekt" tabeli można utworzyć całą tabelę od początku albo dodać, usunąć lub dostosować pola w już istniejącej tabeli. Przystępujemy do określenia typów pól w tabeli.

Do dyspozycji mamy następujące typy danych:
1. Tekst – pole umożliwia wpisanie tekstu lub kombinacji tekstu i liczb, lub też liczb które nie będą podlegały obliczeniom. Znaki wpisujemy w jednej linii, maksymalna długość wynosi 255 znaków (w tym znaki spacji)
2. Nota (memo) – pozwala wprowadzić tekst bez ograniczenia długości oraz linii (enter)
3. Liczba – pole umożliwia przechowywanie liczb w rozmiarze od 1 do 16 bajtów
4. Data/Godzina – umożliwia wprowadzać datę i czas
5. Walutowy – umożliwia wprowadzać dane typu walutowego lub liczbowego
6. Autonumerowanie – pole przechowujące liczby unikatowe tzn. nigdy nie
powtarzające się wartości. Dane wprowadzane są w kolejności rosnącej (skok co 1)
lub wartości losowo generowane.
7. Tak/Nie – pole przechowuje dwie alternatywne wartości prawda lub fałsz, tak/nie, włączone/wyłączone
8. Obiekt OLE – pole umożliwia przechowywać obiekty np. skoroszyty Excela, pliki edytora, bitmapy, filmy itd....
9. Hiperłącze – odnośnik, ‘link” do innego źródła na dysku lokalnym, otoczeniu sieciowym lub w Internecie
10. Kreator odnośników – kreator umożliwiający zdefiniować pole pozyskujące dane z innej tabeli, formularza, listy wartości przy użyciu listy wartości lub pola kombi.

Każdy typ danych można poddać dodatkowemu formatowaniu poprzez wybór odpowiednich opcji we właściwościach pola na zakładkach ogólne i odnośnik. Należy pamiętać iż aktualnie widoczne są właściwości aktywnego (zaznaczonego) pola.

Wśród właściwości (różne typy posiadają różne właściwości) można wyróżnić:
1. Rozmiar pola – umożliwia określić dokładną liczbę znaków do wprowadzenia (1-255), rozmiaru liczb itp.
2. Format pola – umożliwia ustalić (wybór) formatu danych (np. data krótka, data długa)
3. Maska wprowadzenia – umożliwia zdefiniować sposób i format wprowadzania znaków. Dla przykładu: # nie jest znakiem wymagalnym który można zastąpić dowolną liczbą. Maska zdefiniowana następująco: (###) ###-##-## pozwoli wprowadzić napis reprezentujący numer telefonu np (091) 480-95-15
4. Tytuł – pozwala ustalić tytuł pola inny niż nazwa, który będzie wyświetlany dla użytkownika
5. Miejsce dziesiętne – domyślnie wartość „auto” – 2 miejsca, można ustalić w zakresie od 0 do 15
6. Nowe wartości – do wyboru przyrostowy (nowa wartość pola powiększona o 1) lub losowy
7. Wartość domyślna – pozwala na automatyczne wypisanie zdefiniowanej tutaj wartości w nowych rekordach
8. Reguła poprawności – pozwala zdefiniować wyrażenie sprawdzające wprowadzane wartości do pola. Tylko te wartości będą mogły być wprowadzone do pola, których wynikiem sprawdzenia będzie prawda np. reguła postaci: >=0 dla pola długość pozwoli wprowadzić do bazy te statki, których długość jest większa lub równa zeru (zero taktujemy jako np. brak danych). Reguła pozwoli na bieżąco weryfikować poprawność wprowadzanych danych.
9. Komunikat o błędzie – pozwala wprowadzić komunikat, który zostanie
wygenerowany przez program w momencie gdy wynikiem sprawdzenia reguły
poprawności będzie fałsz
10. Zerowa długość dozwolona – ustalamy tak, lub nie
11. Wymagane – do ustalenia tak lub nie
12. Indeksowanie – wybór nie/tak bez powtórzeń/tak z powtórzeniami. W przypadku wyboru indeksowania program utworzy wewnętrzny indeks zliczający wprowadzane wartości. Narzędzie to pozwoli na sprawne wyszukiwanie danych, może wyeliminować wpisywanie duplikatów do bazy (indeksowanie bez powtórzeń)

Tabela w widoku projekt zawiera kolumnę opis. Kolumna ta przeznaczona jest na umieszczenie krótkich informacji na temat danego pola.

Ustawienie Klucza podstawowego (Primary Key)

Ostatecznie pole Id na ogół oznaczamy „kluczem podstawowym”. Przypomnijmy, iż klucz podstawowy służy do jednoznacznej identyfikacji rekordów. Aby to uczynić klikamy na ikonie „klucz podstawowy” lub wybieramy z menu podręcznego „ustaw klucz”.

Po utworzeniu tabeli z nazwami pól, można przystąpić do wprowadzenia danych do tabel.

Tworzenie relacji

Po zaprojektowaniu różnych tabel dla poszczególnych tematów (dziedzin), niezbędne jest powiązanie zawartych w nich informacji. Powiązanie definiujemy przy pomocy wskazania/utworzenia relacji pomiędzy nimi. W szczególności relacje tworzone są w oparciu o wspólne pola znajdujące się w tabelach łączonych i dopasowanie w nich danych (na ogół jest to pole ID). W tym celu wybieramy z menu „narzędzia”- relacje i wskazujemy ze spisu interesujące nas tabele. Okno ze spisem tabel możemy otworzyć po kliknięciu na ikonę „pokaż tabelę”

Relację definiuje się przez przeciągnięcie pola kluczowego z jednej tabeli do pola kluczowego w drugiej tabeli (np. id z tabeli pierwszej i id z tabeli drugiej). W otwartym oknie zdefiniować możemy dodatkowo typ sprzężenia.

Typy relacji:

Relacja jeden-do-wielu
Relacja jeden-do-wielu jest najbardziej powszechnym typem relacji. W relacji jeden-do- wielu rekord w tabeli 1 może mieć wiele dopasowanych do niego rekordów z tabeli 2, ale rekord w tabeli 2 ma tylko jeden dopasowany rekord w tabeli 1.

Relacja wiele-do-wielu
W relacji wiele-do-wielu, rekord w tabeli 1 może mieć wiele dopasowanych do niego rekordów z tabeli 2 i tak samo rekord w tabeli 2 może mieć wiele dopasowanych do niego rekordów z tabeli 1. Jest to możliwe tylko przez zdefiniowanie trzeciej tabeli (nazywanej tabelą łącza), której klucz podstawowy składa się z dwóch pól — kluczy obcych z tabel 1 i 2. Relacja wiele-do-wielu jest w istocie dwiema relacjami jeden-do-wielu z trzecią tabelą.

Relacja jeden-do-jednego
W relacji jeden-do-jednego każdy rekord w tabeli zawinięcia może mieć tylko jeden dopasowany rekord z tabeli 1, i tak samo każdy rekord w tabeli statki może mieć tylko jeden dopasowany rekord z tabeli zawinięcia. Ten typ relacji spotyka się rzadko, ponieważ większość informacji powiązanych w ten sposób byłoby zawartych w jednej tabeli. Relacji jeden-do-jednego można używać do podziału tabeli z wieloma polami, do odizolowania długiej tabeli ze względów bezpieczeństwa, albo do przechowania informacji odnoszącej się tylko do podzbioru tabeli głównej.

Zatwierdzamy dokonane ustawienia, następnie zamykamy okno relacji zapisując zmiany. Zadanie zostało zakończone.

Po uzupełnieniu danych przechodzimy do utworzenia formularza.

Formularze - podstawy

Formularz jest obiektem bazy Access, tworzonym w celu wpisywania danych do tabel, przeglądania i edycji rekordów. Ale nie tylko, formularz może sprawdzać poprawność wpisywanych danych, ich typ i format. Służą nam też jako panel sterowania do otwierania elementów naszej bazy danych i okno dialogowe do podejmowania różnych akcji np. drukowania.
Formularz składa się z elementów tła i tzw. formantów. Łącza między formularzem a jego źródłem rekordów tworzy się za pomocą obiektów graficznych nazywanych formantami. Najpopularniejszym typem formantu używanym do wyświetlania i wprowadzania danych jest pole tekstowe.

Sposoby tworzenia i modyfikacji formularzy:
Autoformularz
Widok projekt
Kreator formularzy
Arkusz danych
Panel przełączania

Po wybraniu odpowiedniego sposobu tworzenia formularza można przystąpić do dostosowania jego wyglądu. W tym celu przełączamy się w menu na ‘Widok projekt”
Widok projekt

W tym widoku mamy możliwość wstawiania elementów w formularzu. Opcja nowy/widok projekt. Otwierając nowy formularz w widoku projekt widzimy tylko kawałek szarego pola z kratkami i nagłówkiem Szczegóły. W tym polu będziemy wstawiać elementy naszego formularza. No tak, ale potrzebujemy go jakoś nazwać. Potrzebujemy nagłówek i stopkę. Prawy przycisk myszy lub na pasku narzędzi Widok/nagłówek/stopka formularza.
Każdy z tych elementów nagłówek, szczegóły, stopka są sekcjami formularza. Aby zobaczyć wszystkie opcje dotyczące danej sekcji kliknij prawy przycisk myszy Właściwości lub szybko dwa razy na danej sekcji. Po prawej stronie zostanie wyświetlone okno z pięcioma zakładkami:
1.Format
2.Dane
3.Zdarzenie
4.Inne
5.Wszystkie
Aby zobaczyć właściwości całego formularza klikamy dwukrotnie poza sekcjami, na szarym polu bez kratek. To okno ma także wyżej wymienione zakładki. Zawartością tego okna najpierw się zajmiemy. Omówię zakładkę Wszystkie, ponieważ jak sama nazwa wskazuje, zawiera wszystkie opcje z pozostałych zakładek.

Wybrane opcje ‘Właściwości’:

Źródło rekordów - Formularz żeby działać musi pobierać dane z jakiegoś źródła. Źródłem mogą być jedna tabela naszej bazy, jak i kwerenda zawierająca pola z różnych tabel. Po wybraniu źródła pokazuje się okienko (lista pól) z wszystkimi dostępnymi polami. Jeżeli się nie pokaże znajdziemy ją na pasku narzędzi Widok. Przenosimy je na projekt formularza metodą przeciągnij i upuść.

Filtr - tu wpisujesz filtr, który zostanie automatycznie załadowany przy ponownym uruchomieniu formularza. Filtrowanie odnosi się oczywiście do gotowych formularzy. Przykładowy filtr: ((pracownik.[premia uznaniowa]=1000)) wyszukuje pracowników, którzy otrzymali premię uznaniową 1000 zł.

Uporządkuj według - wpisując tutaj nazwę pola, formularz przy ponownym otwarciu zawoła o wartość jaką chcemy znaleźć. Przykład: wpiszemy pole o nazwie premia, przy otwarciu zapyta się o wysokość premii. Wpiszemy 1000, znajdziemy dobrze opłacanego gościa i wszystko o nim.

Filtry dozwolone - wartości tak/nie. Wpisując tak zgadzamy się na użycie filtra.

Tytuł - wpisany ciąg znaków jest nazwą naszego formularza

Widok domyślny - wartości formularz pojedynczy, ciągły, arkusz danych. Sposób, w jaki ma się otwierać nasz formularz.

Formularz pojedynczy - po otworzeniu widoczne są pola jednego rekordu.

Formularz ciągły - przesuwając suwak pionowy widoczne są wszystkie wpisane rekordy.

Arkusz danych - wpisane rekordy są widoczne jak w tabeli.

Dostępne widoki - Mamy tu możliwość redukcji sposobu przeglądania. Opcje formularz, arkusz danych, oba.

* formularz - zaznaczając tylko jako formularz, nie będziemy mogli przeglądać go w widoku arkusz danych.
* arkusz danych - będziemy mogli przeglądać tylko jako arkusz.
* oba - standardowo ustawiona opcja, dostęp do każdego z widoków.

Wprowadzanie danych - Zezwolenie na dopisywanie rekordów. Opcje Tak/Nie.

Typ zestawu rekordów - Dynamiczny lub Migawka. Dynamiczny z możliwością dopisywania, migawka do przeglądania wpisów.

Pozostałe opcje dotyczą wyglądu i obsługi formularza. Tak samo można zobaczyć właściwości każdej części formularza, jak i każdego elementu. Następna część to wstawianie formantów:
Elementy formularza - formanty

Potrzebny nam będzie przybornik, znajdziemy go w pasku narzędzi widok. Mamy tu 18 obiektów, zwane formantami, które możemy wstawić. Możemy też wstawiać obiekty bezpośrednio z listy pól metodą przeciągnij i upuść. Będą one takimi formantami, jakiego typu pole określiliśmy w tabeli. Standardowo jest to pole tekstowe.
Ale zacznijmy od tytułu dla naszej tabeli.

1.Etykieta - Zaznaczamy to pole w przyborniku i klikamy na miejscu gdzie chcemy coś zapisać. Otwiera się prostokąt w trybie do edycji. Wpisujemy tekst. Jeżeli tekst nie mieści się w polu możemy je rozciągnąć. Jeżeli chcemy zmienić czcionkę lub wielkość liter, możemy to zrobić na pasku projekt formularza dostępny w menu widok/paski narzędzi.

2.Pole tekstowe - Podstawowy element formularza. Zawiera dwa elementy, tytuł pola i pole, w którym będą wyświetlane informacje. Aby to pole spełniało swoja rolę musi pobierać informacje. Klikamy prawym przyciskiem myszy na polu z napisem niezwiązany, wybieramy właściwości. Ustawiamy źródło rekordów na zakładce wszystkie.

3.Grupa opcji - Aby przeprowadzić tworzenie grupy opcji, wcześniej zaznaczamy kreatora formantów. Przeprowadzi on nas przez dobieranie wartości, miejsce zapisu i wygląd formantu. Służy on do wyboru między konkretnymi wartościami. Np. zaszeregowanie pracowników wg. stawki.

4.Przycisk przełącznika, opcji, pole wyboru - związany jest z polami Tak/Nie lub do akceptacji danych wejściowych wprowadzanych w niezależnym oknie dialogowym. Prawy przycisk myszy Właściwości zakładka wszystkie, ustawiamy źródło rekordów.

5.Pole kombi - Każdy na pewno spotkał się z tym rodzajem pola, wybór opcji. Z prawej strony strzałka rozwijająca menu. Korzystając z kreatora możemy pobierać wartości z tabeli lub kwerendy, wybieramy potrzebne nam pola, formatujemy, wpisujemy nazwę i koniec. Możemy tez wpisywać samemu.

6.Pole listy - Opcje te same, co w przypadku pola kombi, to samo zastosowanie, inny wygląd. Pole z paskiem przewijania.

7.Przycisk polecenia - służy do dodawania przycisków wykonujących różne akcje związane z nawigowaniem miedzy rekordami, operacjach na rekordach np. dodawanie nowego, usuwanie. Operacje na formularzach np. otwieranie, zamykanie, drukowanie i wiele innych. Dodawanie - wybieramy akcję, ustawiamy wygląd przycisku (obrazek lub nazwa), dobieramy nazwę i gotowe. Przy dodawaniu przycisku można korzystać z kreatora lub go wyłączyć. W przypadku wyłączonego kreatora, akcję ustalamy we właściwościach przycisku - pole przy kliknięciu.

8.Obraz, związana i niezwiązana ramka obiektu OLE - ogólnie służy do dodawania grafiki i obiektów OLE do formularza. Obraz - dodajesz statyczną grafikę, po wstawieniu bez możliwości edycji obrazu. Związana ramka obiektu - odwołuje się do obiektów zapisanych w polu rekordu źródłowego. Np. seria zdjęć - przy przechodzeniu do kolejnego rekordu w ramce zmieniają się obrazki. Niezwiązana ramka obiektu - odwołuje się do zewnętrznego obiektu OLE. Np. Arkusz Excela jest wyświetlany w formularzu. Statycznie tzw. nie zmienia się przy przechodzeniu do innego rekordu.

9.Podział strony - związany jest z drukowaniem. Dzielimy stronę, część formularza poniżej miejsca, które zaznaczymy zostanie wydrukowane na oddzielnej stronie.

10.Karta - ten formant służy do tworzenia formularza, który będzie posiadał zakładki (karty). Do każdej karty możemy wstawiać inne formanty.

11.Podformularz/podraport - nasz formularz może zawierać w sobie inny formularz lub raport. Korzystając z kreatora wybieramy jakie dane ma zawierać podformularz. Czy ma korzystać z gotowego formularza, czy też z tabel, kwerend. Następnie wybieramy do niego pola, i wybieramy w jaki sposób ma się łączyć z formularzem w którym się znajduje.

12.Linia, prostokąt - może służyć jako podkreślenie istotniejszych informacji lub może dzielić formularz na sekcje.

14.Więcej formantów... – dla programistów VBA…

Kreator formularzy

Kreator zadaje szczegółowe pytania dotyczące źródeł rekordów, pól, układu i żądanego formatu, a następnie tworzy formularz na podstawie udzielonych odpowiedzi. W oknie naszej bazy wybieramy okno formularze. Do tworzenia nowego formularza wybieramy opcję utwórz formularz za pomocą kreatora lub przycisk nowy/kreator formularzy. Jako pierwsze ustalamy jakie pola, z jakiej tabeli, ma zawierać nasz formularz. Z przenoszeniem pól postępujemy tak jak w przypadku kreatora tabel tj. zaznaczone dostępne pole przenosimy strzałką > do okienka Wybrane pola. Następnie wybieramy układ formularza. Do wyboru mamy cztery opcje kolumnowy, tabelaryczny, arkusz danych, wyjustowany. Trzy pierwsze pokazałem przy tworzeniu autoformularza, a wyjustowany to układ pól jedno obok drugiego. MS ACCESS daje nam także do wyboru styl, wygląd tła i pól, następne okienko kreatora. Następnie ustalamy nazwę dla naszego formularza i co z nim chcemy zrobić - otworzyć czy modyfikować. I to tyle, formularz gotowy.

Tworzenie kwerendy

Kwerendy są obiektem baz danych zbudowanym z pól tabel lub innych kwerend. Pozwalają na różne sposoby oglądać, zmieniać i analizować dane. Można ich również używać jako źródeł rekordów dla formularzy, raportów i stron dostępu do danych. Wyniki kwerendy nazywane są dynasetami, czyli dynamicznymi zestawami rekordów. Zbiór jest dynamiczny gdyż zmienia się wraz ze zmianami kwerendy.

Mamy do dyspozycji oczywiście kreatory różnego typu kwerend, jak i widok projekt. Program Microsoft Access często może automatycznie utworzyć kwerendę, dzięki czemu nie trzeba jej tworzyć od początku. Projektowanie kwerend wymaga określenia, których tabel czy kwerend chcesz użyć jako źródła danych i ustalenia potrzebnych kryteriów.

Rodzaje kwerend które można wykorzystać do tworzenia zapytań w bazie:

Wybierająca
Krzyżowa
Funkcjonalna
Parametryczna

Dobrą zasadą jest dla każdego zapytania tworzyć oddzielną kwerendę (nawet jeżeli zapytanie dotyczy tej samej tabeli). Wtenczas na większość pytań będziemy mieli gotowe odpowiedzi w formie kwerend. Przypomnijmy, iż dane wyświetlone można dowolnie edytować (modyfikacja, usuwaniem, dodawanie) i zaktualizowane w tabelach. Parametry zapytań mogą mieć różnoraką formę i wyróżniamy:

stałe - konkretne wartości.
możemy stosować znaki specjalne (* - zastępuje ciąg znaków, ? – zastępuje jeden znak).
w polach typu liczbowego/walutowego/data/godzina do formułowania zapytań stosować możemy operatory porównań znane np. z arkusza kalkulacyjnego: >,<,>=,<=,<>, operatorów porównania IS, LIKE oraz operatorów logicznych AND, OR, NOT a także wyrażenia języka Microsoft Jet SQL np. BETWEEN... AND.
kwerenda wybierająca dodatkowo dla każdego rekordu może wykonać obliczenia w oparciu o dane zawarte w poszczególnych polach rekordu.
kwerenda wybierająca – agregująca. Kwerendy mogą wybierać rekordy spełniających określone kryteria. Dodatkowo wybrane rekordy mogą być grupowane wg wartości znajdujących się w polach. Dla grup kwerenda dokonać dodatkowe wyliczenia.

Kwerenda funkcjonalna pozwala na wprowadzenie zmian w wielu rekordach za pomocą jednej procedury. Istnieją cztery rodzaje kwerend funkcjonalnych: usuwająca, aktualizująca, dołączająca i tworząca tabele.

Po utworzeniu kwerend można przystąpić do wykonania raportu.
Tworzenie raportów

Raport jak sama nazwa wskazuje jest wykazem, sformatowanym podsumowaniem zawartych w tabeli lub kwerendzie informacji. Przeznaczeniem raportów jest wydruk. Źródłem mogą być pola z różnych tabel i kwerend.

Autoraport

Autoraport można wykonać na podstawie jednej tabeli lub kwerendy. Do wyboru mamy dwie możliwości, Autoraport kolumnowy - wszystkie pola z danego źródła są w jednej kolumnie, Autoraport tabelaryczny - wydruk przypomina zawartość tabeli, każdy rząd to jeden rekord. Tworzenie zaczynamy od Nowy następnie wybieramy rodzaj kolumnowy czy tabelaryczny. Z listy wyboru poniżej wybieramy tabelę lub kwerendę na podstawie której utworzymy raport. I to tyle, modyfikacji wyniku możemy dokonać w widoku projekt (patrz wyżej)

Kreator raportów

Kreator raportów jest najszybszym sposobem stworzenia raportu zawierającego dane z kilku tabel lub kwerend. Ten kreator działa na tej samej zasadzie, co kreatory innych obiektów bazy MS ACCESS. Mamy w nim możliwość określenia układu pól jak i wyboru stylu.
Kreator raportów kolejne kroki - w oknie bazy danych wybieramy obiekt Raport wybieramy Nowy/kreator raportów. W pierwszym oknie dialogowym określamy źródło rekordów. Z różnych tabel i kwerend przenosimy interesujące nas pola strzałką do okna po prawej stronie. Kolejnym krokiem jest grupowanie rekordów, czyli wg. jakiego pola będą one widoczne w raporcie. Następne okno to kolejna możliwość grupowania wg. kolejnych pól. Rekordy możemy posortować na cztery możliwe sposoby, rosnąco lub malejąco. Następnie wybieramy układ drukowania, orientację kartki, pozioma, pionowa. Jest sześć gotowych układów z których możemy wybrać, możemy określić też justowanie raportu zaznaczając pole Dostosuj szerokość pola.... Dalej wybieramy z pośród również sześciu gotowych styli, czyli jest to formatowanie tekstu w raporcie. Określamy nazwę raportu i otwieramy wynik. Kreator daje nam również możliwość modyfikacji raportu w widoku projekt.
Raporty w ‘widok projekt’

Tworzenie raportów w ‘widok projekt’ niewiele odbiega od tworzenia w ten sam sposób formularzy. Określenie źródła i wstawianie formantów (elementów tj. pole tekstowe, etykieta itd.) odbywa się w ten sam sposób. Okno widoku projekt zawiera oprócz części szczegóły stopkę i nagłówek strony i raportu. Przejrzystość wykonanego raportu jest uzależniona nie tylko od rozmieszczenia formantów, ale także od tego prawidłowego posortowania i pogrupowania rekordów.

Zanim rozpoczniemy wstawianie elementów do raportu powinniśmy ustalić według jakich pól kryteriów chcemy przeglądać rekordy, do tego celu właśnie służy grupowanie menu widok/grupowanie i sortowanie. Ustalamy tu wg. którego pola chcemy grupować dane. Mamy możliwość grupowania wg. max. 10 pól. W każdym polu można sortować dane rosnąco i malejąco, zarówno tekst jak i liczby. Każdej grupie można określić pewne właściwości takie jak:

1. Nagłówek grupy - czy ma być widoczny w widoku projekt czy też nie.

2. Stopka grupy - jak wyżej

3. Grupuj według - określa sposób grupowania wartości. Dostępne opcje zależą od typu danych pola, według którego grupujesz. Jeśli grupujesz według wyrażenia, wyświetlane są wszystkie opcje dla wszystkich typów danych.

4. Przedział grupowania - zakres lub liczba znaków do grupowania. Dla pola typu data 2 (możliwość grupowania w 2-tygodniowe grupy), dla pola typu czas 12, dla pola tekstowego 3 (dla pierwszych 3 liter), dla pozostałych typów pól 1

5. Trzymaj razem - na jednej stronie wydruku nie zawsze mieszczą się wszystkie rekordy. W tym polu mamy możliwość ustawienia ile ma się na niej znaleźć. Czy cała grupa (opcja - całą grupę), czy zezwolimy na jej dzielenie (opcja - nie), czy też zezwolimy na wpisanie na końcu strony nagłówka następnej grupy z pierwszym rekordem, o ile się zmieści (opcja - z pierwszym szczegółem).

Po ustaleniu grupowania w oknie widoku pokażą nam się stopki i nagłówki grup, w te drugie przenosimy pola wg. których ustaliliśmy grupowanie. W części szczegóły znajdować się muszą formanty składające się na jeden rekord. A reszta to już tylko kosmetyka.

Makra (makropolecenia)

Makra służą do zautomatyzowania czynności, które będą wymagać większej liczby kroków. Access oddaje do Waszej dyspozycji narzędzie, pozwalające wybrać czynności, które makro ma wykonywać, a także ustalić kolejność, w jakiej te czynności będą następować. Możemy używać makr prawie do wszystkiego, włączając w to otwierania formularzy, drukowanie dokumentów czy uruchamianie innych aplikacji.

Dwa proste przykłady:

1. Otwarcie formularza w trybie dopisywania - przechodzimy Obiekty/Makra/Nowy. Otworzy się nam okno projektu makra, w polu akcja w liście wyboru zaznaczamy Otwórz Formularz. W polu Argumenty akcji wybieramy tryb danych dodawanie. W polu nazwa formularza wybieramy formularz który ma być uruchomiony przez nasze makro. Możemy też ustalić w jakim trybie ma nam to zrobić makro, do wyboru - formularz, widok projekt, podgląd wydruku, arkusz danych. Warunek WHERE i nazwa filtru dają nam możliwość określenia, jakie rekordy będzie zawierał otwarty formularz. Na koniec określamy jak ma wyglądać okno, normalnie czy jako okno dialogowe czy też w postaci zminimalizowanej (ikona), może też być niewidoczne (ukryty). Zapisujemy uruchamiamy.

2. Okno komunikatu przed zamknięciem obiektu - w nowym projekcie, z listy akcji wybieramy OknoKomunikatu. W Argumentach akcji wpisujemy komunikat jego tytuł, możemy dodać sygnał a także wybrać typ czyli ikonę wyświetlaną w tym oknie. Następne pole akcji zawiera polecenie Zamknij. W argumentach akcji możemy wybrać typ obiektu czy ma to być np. formularz czy tabela i wybrać nazwę. Możemy też zostawić to pole puste wtedy makro zamknie aktywne okno. W polu zapisz wybieramy czy Access ma zamknąć obiekt zapisując zmiany czy też nie lub czy ma pytać przed zamknięciem. Zapisujemy i uruchamiamy.
Możesz dodawać kolejne kroki do makra, klikając następną wolna komórkę Akcja i postępując tak jak poprzednio. Możesz uruchamiać makra przypisując je przyciskom formularza. W widoku projekt z przybornika wybierz przycisk polecenia bez włączonego kreatora (przycisk z różdżką i gwiazdkami). W właściwościach przycisku w zakładce zdarzenie przy kliknięciu z listy wybierz nazwę makra. Zmień nazwę przycisku klikając na nim dwa razy. Sprawdź działanie w widoku formularz.

PANEL STEROWANIA

[Obrazek: panel.jpg]
Tworzenie formularzy sterujących

Formularze sterujące wykorzystuje się do ułatwienia nawigacji w bazie danych pomiędzy dostępnymi w systemie bazodanowym formularzami, kwerendami itp.

Zadanie: Wykonać formularz startowy, który będzie uruchamiał się automatycznie po załadowaniu bazy danych. Formularz winien umożliwiać prosty dostęp do przygotowanych formularzy służących do wprowadzania danych, kwerend służących do wyszukiwania oraz raportów.

Działania:

Podobnie jak inne obiekty formularz startowy można utworzyć wykorzystując zakładkę

Tworzenie – ‘Pusty formularz’. Idea budowy formularza startowego polega na umieszczeniu na nim przycisków służących do wybierania poszczególnych opcji. W ‘Widok projekt’ dostosowujemy formularz do założeń naszego projektu – tworzymy tytuł formularza zgodny z tematyką bazy danych. Dodajemy odpowiednie „logo”. Dodajemy odpowiednie przyciski dostępu do formularzy, raportów, drukowania, zamknięcia programu.

W opcji ‘właściwości’ ustaw formularzowi ‘Modalny’ –Tak;

‘Przyciski nawigacyjne’ – Nie.

Ustaw tworzony formularz jako startowy: Przycisk pakietu Office ->Opcje programu Access -> Bieżąca baza danych -> Wyświetl formularz

(wybierz formularz nazwa twojego formularza startowego).

To w zasadzie koniec. Baza danych z dostępem (panelem sterowania) jest gotowa do testowania. Sprawdź, czy po uruchomieniu pliku ‘accdb’ uruchamia się formularz startowy, czy jest prawidłowy dostęp do formularzy, raportów, wydruków oraz wyłączenia programu.

PROJEKTOWANIE BAZY DANYCH

Materiał na stronie: https://edukasprzak.blogspot.com/p/projekt.html

Warto wiedzieć, jak projektuje się bazę od podstaw.

Pierwszym krokiem do wykonania własnej bazy jest posiadanie odpowiedniego, legalnie zakupionego programu komputerowego. Może to być prosty w obsłudze pakiet MS Works albo rozbudowany program Microsoft Access, do tego celu nadaje się również darmowy program Apache OpenOffice Base. Aby utworzyć bazę należy postępować ściśle wg poniższych punktów. Główną część projektu stanowi dokumentacja wykonana na "papierze" czyli w edytorze tekstów MS Word, Works, Writter, Wordpad etc. Jest to tzw. standaryzacja (wszyscy wykonują projekt w podobnej strukturze, przez co staje się on znormalizowany i czytelny)

Wymagania wstępne:

Tabele i relacje – wszystkie, niezbędne dla danego tematu tabele min. 2, jedna posiada klucz główny, druga podstawowy, tabele połączyć odpowiednimi relacjami 1-1 lub 1-w.
Formularze – do wprowadzania i edycji wszystkich obiektów i zdarzeń w bazie danych.
Raporty – min. 3 oparte na kwerendach wybierających (co najmniej jeden raport z kwerendy parametrycznej z podsumowaniem).
Panel sterowania (główne menu z dostępem do wszystkich obiektów bd) – uruchamiany automatycznie po włączeniu bazy danych (oparty np. na makro 'autoexec'), zawierającego menu dające dostęp do wszystkich formularzy i raportów w bazie, oraz do np. wydruków. Panel winien posiadać dobrze opisany przycisk wyłączający całość aplikacji. Poniżej przykład klasycznego panelu sterowania.

Struktura projektu
(Podstawowe punkty w dokumentacji projektu. Skopiuj je i uzupełnij odpowiednią treścią)
__________________________________________________________

TYTUŁ PROJEKTU

Autor:

1. Krótki opis projektu BD
(dla kogo projekt jest tworzony oraz cele, dla których tworzony jest projekt);

2. Diagram Encji Relacji (ERD)
(schemat graficzny z opisem relacji między tabelami, zaznaczone klucze PK);

3. Normalizacja tabel
(dokładny opis tabel, typu danych, wielkości pól);

4. Wejścia / wyjścia systemu
(opis instrukcji wejściowych czyli formularzy do wprowadzania danych oraz procedur wyjściowych czyli jakie informacji można otrzymać z BD – powinien być to spis formularzy, kwerend, raportów itp....);

5. Panel sterowania
(schemat graficzny panelu sterowania bazą z przyciskami i opisami makr np. drukowanie, wyjście z bazy itp.);

6. Podsumowanie
(opis modyfikacji, zmiany jakie wprowadzono w bazie po utworzeniu projektu, uwagi dot. projektu np. hasła logowania, dostęp do bazy, na jakim systemie testowano bazę);
____________________________________________________________

Etapy projektowania relacyjnej bazy danych


Etap 1 –Określenie celu, jakiemu ma służyć baza danych:
•jakich informacji ma dostarczyć baza danych
•jakie zagadnienia będą analizowane w bazie (tabele)
•jakie informacje mają określać każde zagadnienie (pola w tabelach)
•konsultacja z przyszłymi użytkownikami bazy danych
•naszkicować wzory raportów, które powinna wytwarzać
•zgromadzić formularze do wpisywania danych, które są używane obecnie
•zapoznać się z działaniem dobrze zaprojektowanych baz danych, podobnych do tej, która ma być utworzona

Etap 2 –Określenie tabel, które są potrzebne w bazie danych:
•tabela nie powinna zawierać powtarzających się informacji, a informacje nie powinny powtarzać się w różnych tabelach –dane wystarczy aktualizować w jednym miejscu
•każda tabela powinna zawierać informacje tylko na jeden temat –dane na temat jednego zagadnienia można przetwarzać niezależnie od danych dotyczących innych zagadnień

Etap 3 –Określenie pól, które są potrzebne w tabelach:
•należy powiązać każde pole bezpośrednio z zagadnieniem, którego dotyczy tabela
•nie należy wprowadzać danych pośrednich lub obliczonych (danych, które są wynikiem wyrażenia)
•należy uwzględnić wszystkie potrzebne informacje
•informacje należy przechowywać w możliwie najmniejszych jednostkach logicznych (na przykład Imię oraz Nazwisko, a nie Dane personalne)

Etap 4 –Przypisanie polom jednoznacznych wartości w każdym rekordzie
•Aby program bazy danych mógł powiązać informacje przechowywane w różnych tabelach, każda tabela w bazie danych musi zawierać pole lub zbiór pól, które jednoznacznie określają każdy rekord. Takie pole lub zbiór pól nazywany jest kluczem podstawowym.
•Klucz podstawowy (primarykey) –jedno lub więcej pól, których wartości w sposób jednoznaczny identyfikują dany rekord w tabeli. Klucz podstawowy nie może być pusty (NULL) i zawsze musi mieć indeks unikatowy

Etap 5 –Określenie relacji między tabelami
•Po podzieleniu danych na tabele i zdefiniowaniu pól kluczy podstawowych trzeba określić sposób poprawnego łączenia powiązanych danych w logiczną całość.
•W tym celu definiuje się relacje między tabelami w bazie danych.

Etap 6 –Wprowadzenie danych i utworzenie innych obiektów bazy danych
Zakończenie etapu projektowego:
- sprawdzenie projektu i wykrycie ewentualnych usterek

Po zakończeniu etapu projektowego należy:
- utworzyć bazę danych i tabele
- wprowadzić dane do bazy
- utworzyć potrzebne formularze, strony dostępu do danych, skrypty i moduły

Etap 7 –Testowanie i udoskonalanie bazy danych
•praktyczna weryfikacja projektu
•sprawdzenie poprawności wyników zapytań
•testowanie szybkości działania bazy
•optymalizacja i reorganizacja bazy, ew. poprawa projektu i utworzenie bazy od nowa
•testowanie z udziałem użytkowników bazy –serwis

Optymalne projektowanie tabel
Optymalizacja tabel pod kątem ich wydajności
•Należy projektować tabele bez danych nadmiarowych
•Należy wybierać odpowiednie typy danych dla każdego z pól. Podczas definiowania danego pola, należy wybrać typ danych wymagający możliwie najmniej pamięci i odpowiedni dla danych przechowywanych w polu
•Należy tworzyć indeksy dla pól, które są sortowane, sprzęgane lub dla których ustawiane są kryteria
•Zbyt duża liczba indeksów spowalnia działanie bazy

Wybór typu pola
Przy podejmowaniu decyzji, jakiego typu danych użyć w polu tabeli, należy uwzględnić następujące czynniki:
•Jakie wartości będą dozwolone dla pola?
•Ile miejsca będą mogły zajmować dane przechowywane w polu?
•Jakie operacje będą wykonywane na wartościach w polu?
•Czy wartości w polu będą sortowane lub indeksowane?
•Czy pole będzie używane do grupowania rekordów w kwerendach lub raportach?
•W jaki sposób wartości pola będą sortowane?

Bezpieczeństwo BD
https://edukasprzak.blogspot.com/p/bazy-danych.html
Ogólna struktura zabezpieczeń systemów informatycznych:

-fizyczne zabezpieczenie dostępu do systemu,
-personalna odpowiedzialność za dostęp do systemu,
-mechanizmy zabezpieczeń systemu operacyjnego i sieci komputerowej,
-mechanizmy zabezpieczeń baz danych

I. Zagrożenia dla baz danych:

1) Zagrożenia wynikające z umyślnego działania nieuprawnionych użytkowników.
a) nieuprawniony odczyt,
b) nieuprawniony i niepoprawny zapis / modyfikacja,

2) Zagrożenia wynikające z błędów (użytkowników, oprogramowania i sprzętu) i zdarzeń losowych:
a) pomyłki użytkowników przy wprowadzaniu i aktualizacji danych,
b) niepoprawna modyfikacja wynikająca z niekontrolowanego współbieżnego dostępu do danych,
c) niepoprawna modyfikacja wynikająca z błędów programów i awarii systemu,
d) zniszczenie danych przy poważnych awariach sprzętu,

II. Kierunki przeciwdziałania zagrożeniom:

1) Polityka bezpieczeństwa w systemach baz danych:
a) kontrola dostępu,
b) monitorowanie b.d.,
c) szyfrowanie w b.d.,

2) Ochrona integralności baz danych:
a) Integralność semantyczna: - ograniczenia dziedzin atrybutów, - więzy referencyjne,
b) Integralność transakcyjna: - mechanizmy blokad, - prowadzenie dziennika transakcji.

Kontrola dostępu do baz danych:

-identyfikacja użytkowników,
-autentyfikacja (uwierzytelnianie) użytkowników,
-autoryzacja użytkowników – przydzielanie uprawnień użytkownikom a następnie -egzekwowanie ograniczeń, które wynikają z tych uprawnień.

Kontrola dostępu w języku SQL (DCL - Data Control Language)

-Tworzenie użytkowników,
-Nadawanie uprawnień ogólnych (systemowych),
-Nadawanie uprawnień szczegółowych (obiektowych)

Monitorowanie baz danych – instrukcja AUDIT:

-monitorowanie operacji (poleceń),
-monitorowanie obiektów,
-monitorowanie uprawnień.

Szyfrowanie w bazach danych:

-szyfrowanie haseł,
-szyfrowanie procedur,
-szyfrowanie danych.

Serwisuję wszystko Smile
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
03-03-2021, 02:46 PM
Post: #3
RE: Tworzenie bazy danych w systemach SZBD MS Access oraz OpenOffice
Tworzenie bazy danych w programie Open Office z pliku MS Access (*accdb)

CEL WYKONANIA
Tak wykonaną bazę danych można przekazać innym osobom, które nie posiadają MS Office z Access'em - będą mogli przetwarzać dane tak samo jak w MS Access.

1. Otwórz plik bazy danych accdb w programie MS Access

2. Eksportuj wybrane tabele do zwykłego pliku TXT;

3. Otwórz MS Excel i zaimportuj dane z bazy. Następnie utwórz odpowiednie nagłówki kolumn zgodne z danymi i zapisz plik jako zwykły CSV

4. Otwórz program Open Office Base

5. Utwórz bazę danych i zapisz pod wybraną nazwą

6. Zaimportuj dane z pliku CSV i sprawdź nazwy kolumn w 1 wierszu.

7. Zapisać jako ODB. Gotowe.

Serwisuję wszystko Smile
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości